`

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ 36 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް

މުއައްސަސާތަކުން ލޮގިން ކުރުން

ލޮގިން މައުލޫމާތު
މުއައްސަސާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން އެޕްރޫވަލް ލިބުމުން، ލޮގިން ކުރެއްވުމަށްފަހު ބައިވެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ!

ޙާފިޒުން

ލޮގިން މައުލޫމާތު ފުރުއްވާ